REGISTRATION FORMSeminar Booking จองสัมมนา

กิจกรรมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (กรุณาเลือกช่วงเวลา)

ห้องบอลรูม

ช่วงเช้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
VTR Presentation :
กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Food for Future
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยายเรื่อง "Food Innovation"
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บรรยายเรื่อง Thailand : a Global Food Innovation Hub
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)
บรรยายเรื่อง Future Trend for Food Industry
โดย คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ช่วงบ่าย

ปาฐกถาพิเศษ “Transform the Future Food Industry”
โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รอยืนยัน)
บรรยายเรื่อง Global Sustainable Sourcing Value Chain
โดย คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส (รอยืนยัน)
บรรยายเรื่อง "Branding"
โดย คุณปิยชาติ อิสรภักดี บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รอยืนยัน)

ห้องสัมมนา-เวทีเล็ก

กิจกรรมให้ความรู้

การขอ อย.ในยุค 4.0
คุณปวีณา ภูเจริญ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ อย.
ลิขสิทธิ์ ....ยุคเทคโนโลยี
คุณปิยชัย สายจงจิตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Food Starup
ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)
กลยุทธ์การค้าสู่นวัตกรรมตลาดเชิงพาณิชย์
คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพีออลล์
คุณธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย เจ้าของน้ำพริกมินิรุ่งเจริญ
คุณมนัสชญาณ์ อู่สมบัติชัย เจ้าของก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อ.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้าไทย
Food Innovation Trend
โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

กิจกรรมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (กรุณาเลือกช่วงเวลา)

ห้องบอลรูม

ช่วงเช้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
บรรยายเรื่อง “Food Innovation for Thailand 4.0”
โดย คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
Discussion : The Future of Food-tech Startup
คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Freshket จำกัด(ตลาดสด online)
ผู้บริหาร Now Food
คุณเกษมศักดิ์ ศิริรักษ์ Starving time
คุณณัฐนารี ชุมมานนท์ Indie Dish

ช่วงบ่าย

บรรยายเรื่อง Digital Transformation : Success Story by Alibaba.com & Tmall
โดย MR.Felix Yang Country Manager of Alibaba.com Thailand
Mr.Mr.Rex Cheuk Business Development Director , Tmall
บรรยายเรื่อง Food Packaging Innovation & Design
โดย Mr.Keiji Fukue TOYO SEIKAN Co.,LTD
Discussion : Innovative Food Design & Packaging
โดย คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นายกสมาคมออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด
คุณชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ Diamond grains

ห้องสัมมนา-เวทีเล็ก

กิจกรรมให้ความรู้

การให้บริการด้านเทคโนโลยี&นวัตกรรม(ศูนย์ KX)
โดย ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานบริหารสำนักเคเอ็กซ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Food Innopolis : การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมอาหารโลก
ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
Case : ผู้ประกอบการ ....... กับนวัตกรรมที่ยกระดับธุรกิจ
1. คุณนภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์ บริษัท จีแอนด์อีฟู้ด จำกัด (ไข่เยี่ยวม้าสีทอง)
2. คุณศริสา เข็มวรรณ แก้ไขเป็น เจ้าของแบรนด์พญาไพร (ครีมจากเปลือกกล้วยไข่)
Innovative Functional Food & Regulatory
ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพ
คุณนฤมล เทพสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Case : ผู้ประกอบการ …. กับนวัตกรรมที่ยกระดับธุรกิจ
(รอยืนยัน)